Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op lesovereenkomsten en pakketten waarbij diensten en adviezen die door Rijschool Hendriks worden aangeboden, tenzij beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Lesovereenkomst: een lesovereenkomst heeft betrekking op de CDE categorieën.
 3. Pakketten: een pakket kan door een cursist worden genomen als het gaat om rijles voor een auto, E achter B, motor, tractoren en brommer. 
 4. De wederpartij bij overeenkomsten wordt hierna cursist genoemd.
 5. In geval van afwijking van één van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.
 6. In geval van strijd tussen in deze voorwaarden opgenomen bepalingen en andere schriftelijke overeenkomsten, deel uitmakende van deze bepalingen, prevaleren de laatst genoemde.

 

Artikel 2 Verplichtingen Rijschool Hendriks 

 

 1. Rijschool Hendriks is verplicht er zorg voor te dragen:
 • dat les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rij-onderricht Motorrijtuigen (WRM);
 • dat de cursist zo veel mogelijk rijonderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
 • dat hij de cursist periodiek en in ieder geval eens per vijf lessen informatie geeft over de progressie van de cursist en de voortgang in relatie tot de exameneisen;
 • dat de cursist, die via Rijschool Hendriks het onderzoek heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen door het CBR, de CCV, of het BNOR tot het afleggen van een onderzoek de beschikking heeft over hetzelfde lesvoertuig als waarin hij de rijlessen heeft ontvangen, dan wel tenminste over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type;
 • dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de lesovereenkomst en/of het pakket volledig wordt benut voor het geven van rijles;
 • dat er een goede verzekering is afgesloten voor het motorrijtuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid;
 • de cursist te wijzen op eventuele medische klachten, die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig;
 • De cursist weigeren te lessen als er op het moment van de rijles sprake is van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen is geweest;
 1. Rijschool Hendriks is verplicht zorg te dragen dat de examenaanvraag uiterlijk 2 weken na het met de cursist gevoerde overleg dat het examen kan worden aangevraagd en nadat de cursist de kosten van alle gevolgde rijlessen heeft voldaan, is ingediend bij stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), het CCV of het Bureau Nader Onderzoek Rijvaardigheid (BNOR).

 

Artikel 3 Verplichtingen Cursist

 

 1. De cursist is verplicht:
 • de volledige lesprijs te betalen zoals is overeengekomen;
 • zich te houden aan de door de rijschool of instructeur vastgelegde afspraken van de datum, tijd en plaats van de rijles en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
 • alle aanwijzingen van de instructeur op te volgen;
 • eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorrijtuig, aan te geven op het aanmeldingsformulier;
 • afzeggen van de rijles kan niet meer binnen 48 uur voor de afgesproken tijd . De afzegging dient telefonisch te gebeuren. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzegging in verband met een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de cursist, of van een familielid in de 1e en 2e graad;
 • te melden wanneer er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. Indien de cursist dit nalaat te melden, is de rijschool en instructeur niet aansprakelijk te stellen.
 • Tijdens de rijlessen een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben;

 

Artikel 4 Examen

 

 1. De kosten van alle door de cursist gevolgde rijlessen en van het examen aan Rijschool Hendriks dienen te zijn voldaan, voordat de examenaanvraag wordt ingediend.
 2. Rijschool Hendriks behoudt zich het recht om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.
 3. Indien het examen geen doorgang vindt, omdat de cursist niet of te laat verschijnt of hij/zij geen vereiste, geldige documenten kan tonen, komen de kosten voor aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op de examengarantie.
 4. Indien het examen geen doorgang vindt als gevolg van één van onderstaande gebeurtenissen, zullen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen terugbetaald worden door het CBR, mits de cursist de gebeurtenis kan aantonen:
 • een familielid tot en met 2e graad van de cursist of rijinstructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het examen zelf;
 • het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type ter beschikking is;
 • het lesvoertuig waarmee het examen dien te worden afgelegd door de examinator van het CBR, het CCV of de deskundige van het BNOR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.

 

Artikel 5 Betaling

 

 1. De betaling geschiedt per overmaking per bank/giro, of a contant.
 2. Rijschool Hendriks is na mondeling en/of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en praktijkgedeelte van het examen door te berekenen aan de cursist. Zij is op verzoek van de cursist verplicht een schriftelijke specificatie van prijswijziging te overhandigen.
 3. De cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan Rijschool Hendriks is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
 4. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag verrekend.
 5. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag worden verhoogd met 15% voor incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 60,00. 
 6. Bij niet tijdige betaling is Rijschool Hendriks gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid 

 

 1. De cursist is niet aansprakelijk voor het schaden van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles en het praktijkexamen.
 2. Rijschool Hendriks is niet aansprakelijk voor schaden die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 3. Rijschool Hendriks is niet aansprakelijk voor boetes of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.

 

Artikel 7 Ontbinding

 

 1. Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend, wordt door Rijschool Hendriks als bindend beschouwd, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief, fax of e-mail ontbindt.
 2. De overeenkomst kan door zowel door de cursist als Rijschool Hendriks worden ontbonden met inachtneming een opzegtermijn van 1 maand tegen de eerste dag van de kalendermaand.
 3. Indien het cursusgeld bij vooruitbetaling door de cursist is voldaan, zal Rijschool Hendriks het bedrag onder aftrek van de genoten rijlessen, theoriecursus en door haar aan CBR, CCV of NBOR betaalden examengeld, aan de cursist restitueren.
 4. Rijschool Hendriks kan de overeenkomst slechts ontbinden in geval van zodanige dringende redenen, dat van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht deze voort te zetten. In dat geval is Rijschool Hendriks gehouden het lesgeld, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren.

 

Artikel 8 Vrijwaring

 

 1. Rijschool Hendriks vrijwaart de cursist voor kosten voortvloeiende uit overtredingen die deze onder toezicht heeft gepleegd, alsmede voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het onderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist, alsmede bij het gebruik door de cursist van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 2. Indien de cursist, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de cursist Rijschool Hendriks volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens 

 

 1. De persoonsgegevens van de cursist die worden vermeld op de lesovereenkomst en/of het pakket worden door Rijschool Hendriks verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Rijschool Hendriks de overeenkomst uitvoeren, cursist een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de cursist nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de cursist bij Rijschool Hendriks aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht 

 

 1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Bij geschillen tussen Rijschool Hendriks en de cursist zal altijd eerst naar een passende oplossing met elkaar worden gezocht om onderling de geschillen of conflicten op te lossen. Beide partijen zijn verplicht elkaar schriftelijk op de hoogte te brengen van de reden, aard en omvang van het geschil. Er wordt met elkaar besproken over datgene wat dan van toepassing is. Daarna is het mogelijk om een onafhankelijk adviseur in te schakelen om tot een goede en redelijke oplossing te komen.

 

Artikel 11 Overige bepalingen

 

 1. Alle lesovereenkomsten vervallen automatisch na 12 maanden vanaf de begindatum en als alle wederzijdse verplichtingen zijn voldaan.
 2. Alle lesovereenkomsten kunnen beëindigd worden door grove nalatigheid, ernstige tekortkomingen, ernstige ziekte of overlijden.
 3. Pakketten zijn niet overdraagbaar aan derden.
 4. Aanschaf van lespakket wil niet zeggen dat de cursist binnen dit pakket examen kan doen. Er kunnen of komen altijd nog lessen bij.
 5. Iedere cursist mag maar 1 lespakket aanschaffen, dit houdt in dat na uitloop van een lespakket de reguliere uur prijs van kracht is.
 6. Een lespakket is tot 1 jaar na de eerste factuurdatum geldig.

 

 

Aanmelden